שיעור 19 - חזרות

מטרות

1. התלמידים יכירו וילמדו את התפקיד של הלבנה "חזור עד ש..."

2. התלמידים יבחינו בין הלבנה "לעולמים" והלבנה "חזור"