שיעור 17 - לולאות

מטרות

1. התלמידים יכירו וילמדו על סוגי לולאות:

א. ביצוע חוזר מוגבל מראש.

ב. ביצוע חוזר אינסופי

ג. ביצוע חוזר מותנה